Onze aanbevelingen 

Onze aanbevelingen voor publiek-private samenwerking

 
 

Onze aanbevelingen:

Mensen met een arbeidsbeperking

Om inclusie en gelijke kansen voor mensen met een arbeidsbeperking te bevorderen, doet de alliantie een aantal concrete aanbevelingen aan de politiek en regionale beleidsmakers.

 
 

Bied maatwerk aan de kandidaat

Mensen met een arbeidsbeperking passen doorgaans niet een-op-een op een vacature. Stimuleer daarom job carving (herverdeling van taken binnen een functie) en job crafting (zelf taken aanpassen binnen een functie), zodat het werk beter aansluit bij de vaardigheden en mogelijkheden van de medewerker.
De multi-problematiek waarmee een deel van de mensen met een arbeidsbeperking te maken heeft, vraagt extra aandacht. Stel daarom voldoende budget beschikbaar voor bijvoorbeeld jobcoaching, training en mentorschapsprogramma’s, zodat op tijd de juiste hulp geboden wordt.
Waarborg ook toegankelijke werkplekken en bied redelijke aanpassingen voor mensen met een arbeidsbeperking. Denk aan fysieke aanpassingen, flexibele werkuren en/of aangepaste taken. Maatwerk is essentieel voor succes.

 
 

Maak flexibiliteit voor de kandidaat mogelijk

Mensen met een arbeidsbeperking kunnen een terugval krijgen. (Financiële) onzekerheid kan ervoor zorgen dat zij de stap naar werk niet zetten. Zorg voor op maat gemaakte trajecten voor de doelgroep, zodat de drempel naar werk verlaagd wordt en de weg naar duurzaamheid wordt ingezet. Wees alert op signalen als iemand het werk toch niet aankan. Soms is een (tijdelijk) stapje terug noodzakelijk. Maak die flexibiliteit mogelijk.

 
 

Zorg voor voldoende ondersteuning aan de kandidaat

Om de stap naar werk duurzaam te kunnen zetten, zijn voldoende begeleidingsuren nodig. Niet alleen om mensen de stap naar werk te kunnen laten zetten, maar ook tijdens hun werk, zodat zij zich kunnen ontwikkelen en een volgende stap kunnen zetten. Ook is voldoende administratieve ondersteuning nodig om te voorkomen dat door complexiteit in regelgeving – zeker bij meerdere inkomstenbronnen en toeslagen – mensen in de financiële problemen komen.
Ondersteuning bij het vinden van kinderopvang of schuldenproblematiek kan ook essentieel zijn om de stap naar werk succesvol te kunnen nemen. Bied hierin ook voldoende ondersteuning.

 
 

Zorg voor een uniform regelingenstelsel

Er is een uniform stelsel nodig waarin regelingen, voorzieningen en subsidies een duurzaam karakter hebben en aanvraagprocedures vereenvoudigd zijn. Het ontbreken hiervan zorgt nu voor een veelvoorkomend afbreukrisico voor de kandidaat, terwijl de werkgever echt wel kansen wil bieden, maar ondersteuning van financiële compensatie voor eventueel productiviteitsverlies wel nodig heeft.

De informatievoorziening is daarnaast versnipperd en niet op orde richting werkgevers. Kies voor een uniforme manier van registreren, toekennen en communiceren, zodat het laagdrempeliger wordt voor werkgevers om mensen uit de doelgroep duurzaam werk te kunnen bieden. Werkgevers hebben de zekerheid nodig dat zij niet alle risico’s dragen voor de arbeidsbeperking van de kandidaten die zij aannemen.

 
 

Stimuleer publiek-private samenwerking

Het is nog niet vanzelfsprekend dat mensen met een arbeidsbeperking en werkgevers elkaar vinden. Het netwerk van private en publieke partners vergroot de kans dat ze elkaar wel vinden. Bevorder daarom de samenwerking tussen overheidsinstanties, werkgevers, maatschappelijke organisaties en mensen met een arbeidsbeperking en zorg voor gedeelde kennis, middelen en praktijkvoorbeelden. Zorg vanuit gemeenten voor stimulans en aanmoediging richting werkgevers en arbeidsmarktpartijen die werk(perspectieven) willen creëren voor deze doelgroep. Benut de werkgeversnetwerken van sociaal ontwikkelbedrijven en ook de mogelijkheden tot contact en informatie van de WerkgeversServicepunten.

Voorlichtingscampagnes kunnen ertoe bijdragen om vooroordelen over mensen met een arbeidsbeperking te verminderen. Deel inspirerende verhalen om bij te dragen aan een positieve perceptie, laat zien dat het wel kan!